BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING – ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

LET OP: WELKOM BIJ COMPARITECH.COM, DEZE WEBSITE IS EIGENDOM VAN EN WORDT UITGEVOERD DOOR COMPARITECH LIMITED (‘HET BEDRIJF’), EEN GEREGISTREERDE BRITSE LIMITED COMPANY. DEZE JURIDISCHE MEDEDELING IS VAN TOEPASSING OP DE VOLLEDIGE INHOUD VAN DEZE WEBSITE ONDER DE DOMEINNAAM WWW.COMPARITECH.COM (‘WEBSITE’) EN OP ALLE CORRESPONDENTIE VIA E-MAIL TUSSEN ONS EN U. LEES DEZE VOORWAARDEN VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GEEFT AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT, ONGEACHT OF U ER WEL OF NIET VOOR KIEST OM ZICH BIJ ONS TE REGISTREREN. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, GEBRUIK DEZE WEBSITE DAN NIET. DEZE KENNISGEVING IS UITGEGEVEN DOOR COMPARITECH LIMITED (‘HET BEDRIJF’).

Introductie

U heeft toegang tot alle delen van deze website zonder uw gegevens bij ons te registreren.

Door toegang te verkrijgen tot enig deel van deze website, wordt u geacht deze juridische kennisgeving volledig te hebben geaccepteerd. Als u deze juridische kennisgeving niet volledig accepteert, moet u deze website onmiddellijk verlaten.

Het Bedrijf kan deze juridische kennisgeving op elk moment herzien door deze publicatie bij te werken. U dient deze website van tijd tot tijd te controleren om de dan geldende juridische kennisgeving te bekijken, omdat deze bindend voor u is.

Licentie

U mag onze website bezoeken, onze vergelijkingsinformatie en handleidingen gebruiken en informatie van deze website downloaden en opslaan op de volgende basis:

 • dergelijk materiaal is alleen voor persoonlijk gebruik;
 • er wordt geen commercieel gebruik gemaakt van informatie of materiaal op deze Website;
 • u accepteert dat uw gebruik van de informatie op deze website Website geheel voor eigen risico is.

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal op deze website zijn eigendom van het Bedrijf. Voor de doeleinden van deze juridische kennisgeving is elk gebruik van deze website anders dan in overeenstemming met bovenstaande paragraaf voor welk doel dan ook verboden.

Toegang tot de websiteservice

Hoewel het Bedrijf zich inspant om ervoor te zorgen dat deze website normaal gesproken 24 uur per dag beschikbaar is, is het Bedrijf niet aansprakelijk als deze website om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

De toegang tot deze website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in het geval van een systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen buiten de macht van het Bedrijf.

Bezoekersmateriaal en gedrag

Al het materiaal dat u naar deze website verzendt, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom beschouwd. Het Bedrijf heeft geen verplichtingen met betrekking tot dergelijk materiaal. Het staat het Bedrijf vrij om dergelijk materiaal en alle daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden te kopiëren, openbaar te maken, distribueren, op te nemen en anderszins te gebruiken.

Het is u verboden materiaal van of naar deze Website te verzenden:

 • dat bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, kwetsend, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend, bedreigend, aanstootgevend, haatzaaiend, godslasterlijk, in strijd met vertrouwen, in strijd met privacy is of ergernis of ongemak opwekt;
 • waarvoor u niet alle benodigde vergunningen en/of goedkeuringen heeft verkregen;
 • dat gedrag vormt of aanmoedigt dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wetgeving van of inbreuk zou maken op de rechten van een externe partij, in enig land ter wereld; of
 • dat technisch schadelijk is (inclusief, maar niet beperkt tot, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens).

U mag de Website niet misbruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, door middel van hacking).

Het Bedrijf zal volledig meewerken met wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen waarin het Bedrijf wordt verzocht of opgedragen om de identiteit bekend te maken of iemand te lokaliseren die materiaal verzendt dat in strijd is met onze algemene voorwaarden.

Links van en naar andere websites

Links naar websites van derden op deze Website worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze Website. Het Bedrijf heeft niet al deze websites van derden beoordeeld en heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud. Het Bedrijf onderschrijft deze niet of doet er geen uitspraken over, of over enig materiaal dat daar wordt gevonden, of resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Als u besluit om toegang te verkrijgen tot een van de websites van derden die aan deze website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico.

Het Bedrijf kan verwijzingsvergoedingen verdienen van sommige van de bedrijven en diensten waarnaar op deze website wordt gelinkt. Lees onze openbaarmakingspagina voor meer informatie.

Als u naar deze website wilt linken, mag u dit alleen doen op basis van het volgende:

 • u maakt geen frame of een andere browser- of randomgeving rondom deze Website;
 • u impliceert op geen enkele manier dat het Bedrijf andere producten of diensten dan zijn eigen producten of diensten onderschrijft;
 • u geeft geen verkeerde voorstelling van uw relatie met het Bedrijf en verstrekt geen enkele valse informatie over het Bedrijf;
 • u linkt niet vanaf een website die niet uw eigendom is; en
 • uw website bevat geen inhoud die smakeloos, aanstootgevend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of enige rechten van een andere persoon of voldoet anderszins niet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

U zult het Bedrijf volledig vrijwaren voor verlies of schade geleden door het Bedrijf of een van zijn groepsmaatschappijen wegens schending van onze algemene voorwaarden.

Vrijwaring

Hoewel het Bedrijf zich inspant om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, garandeert het Bedrijf niet de nauwkeurigheid of geschiktheid van de producten of diensten die op deze website worden aangeboden.

Het materiaal op deze Website wordt geleverd ‘zoals het is’ zonder enige voorwaarden, garanties of andere bepalingen van welke aard dan ook. Voor zover toegestaan door de wet, biedt het Bedrijf u derhalve deze website, inclusief het bijbehorende materiaal, op basis van het feit dat het Bedrijf alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere bepalingen uitsluit (inclusief, maar niet beperkt tot, de voorwaarden die door de wet worden geïmpliceerd van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid) die zonder deze juridische kennisgeving invloed zou kunnen hebben met betrekking tot deze website. Hoewel we ernaar streven de gegevens en informatie op de website nauwkeurig te houden, kunnen we geen garanties of waarborgen geven met betrekking tot de nauwkeurigheid van deze informatie en gegevens. De informatie op deze website mag niet worden opgevat als advies of goedkeuring van een activiteit, bedrijf of product en u moet altijd uw eigen onderzoek doen. Alle informatie op deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden en we zullen geen illegale activiteiten, contractbreuk of schade aan enig bedrijf, organisatie of persoon promoten, aanmoedigen of goedkeuren.

Het Bedrijf kan mogelijk financiële relaties hebben met sommige van de bedrijven en diensten die op deze website worden vermeld of waarnaar wordt gelinkt. Lees onze openbaarmakingspagina voor meer informatie.

Aansprakelijkheid

Het Bedrijf, enig andere partij (al dan niet betrokken bij het creëren, produceren, onderhouden of leveren van deze website), en elk van de groepsmaatschappijen van het Bedrijf en de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van elk van hen, sluiten elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor enig bedrag of soort verlies of schade dat voor u of een derde kan ontstaan (inclusief maar niet beperkt tot enig directe, indirecte, punitieve of gevolgschade of verlies, of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade welke voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met bedrijfsonderbreking, en al dan niet uit onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), contract of anderszins) in verband met deze website.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze juridische kennisgeving wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht. Geschillen die ontstaan in verband met deze juridische kennisgeving zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.